وقت توصيل سريع للغاية: ما يصل إلى 4 أيام عمل فقط!

תקנון אתר webee

משתמשים יקרים,

אנו מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר https://webee-shop.com (להלן: “האתר”).
האתר מופעל ע”י וויבי טויס בע”מ, ח.פ. 516027505 (להלן: “החברה”).

החברה מקדמת בברכה את גולשי האתר והמשתמשים בשירותיו ומוצריו.

החברה שמה לעצמה למטרה לתרום לדאוג ולקדם את חינוך ילדי הגיל הרך על ידי תוכן מגוון וייחודי שפותח בליווי יועצי חינוך וכולל אזור הורים המאפשר מעקב ובקרה אחר הישגי המשתמש באתר. האתר עושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית המאפשר לפעוטות את השימוש בעולם אינטרנטי של פעילויות ומשחקים התורמים לפיתוח יכולותיהם.

באישור תקנון זה, המהווה הסכם שימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לרישומך ורישום ילדך לאתר וקבלת גישה אל השירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 

השימוש באתר

 1. כל שימוש באתר כפוף לתנאים אלה.כל שירות המוצע באתר וכל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו, במדיניות הפרטיות של האתר (“מדיניות הפרטיות“) ובכל הנחיה נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר (כולם יחד ולחוד לפי העניין – “התנאים“). אנא קיראו אותם היטב שכן הם מחייבים אתכם כחוזה מחייב לכל דבר ועניין.
 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 1. בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

“החברה” – ח.א אלחמרא אתר חדשות ופרסום, ח.פ. 515916534

“משתמש” – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.          

“מידע” – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, משחקי מחשב, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, ובכלל זה העיצוב של כל אלה.

“מוצר”- כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר החברה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 1. זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג’ שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.
 1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועפ”י הנחיות והוראות האתר והחברה.
 1. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
 1. המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.
 1. החברה תהיה רשאית לערוך שינויים באתר, בתכניו ומוצריו לפי ראות עיניה והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, ממשק משתמש, הקלטות קול, משחקי מחשב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – “המידע”) – הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 1. המשתמש אינו רשאי להשתמש למטרת רווח, להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האתר או כל מידע אחר (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע, ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

אחריות מוגבלת

 1. החברה מוכרת מוצרי למידה הכוללים קונסולת מחשב, משחקי מחשב וירטואליים וכן שומרת לעצמה את הזכות לגדול ולהתרחב ולהציע מגוון נוסף של מוצרים.

שירותים אלו מתנהלים אל מול המשתמש ועל כן,  המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית בשום צורה ואופן  לנזק כל שהוא שנגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מצריכת התכנים. השימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. 
 1. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלא בין אם בידיעת הגולשים ובאין אם לאו.
 1. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק העלול להיגרם ע”י שותף עסקי ו/או גולש באתר כלפי צד ג’ מהעלאה לאתר של קבצים, תמונות, פרסומים, מידע וכל דבר העלול לגרום לנזק ו/או עוגמת נפש.
 1. המשתמש מסכים שהחברה תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פרסום “באנרים” ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:  pop up;  pop under, פרסום קולי; וידאו וכו’ .
 1. המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: “אתרים אחרים”). החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

שם משתמש וסיסמה

 1. בכל כניסה לאתר, המשתמש יזדהה באמצעות שם משתמש וסיסמה. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו.
 1. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש ו/או צד שלישי מטעמו יעשו באתר.
 1. חל איסור מוחלט להזין במהלך תהליך ההרשמה לאתר, שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני, כינויי גנאי, פגיעה  בקטינים, או בבגירים, וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר, או בזכותו לפרטיות.
 1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה, ולהרחיק כל משתמש מכניסה ו/או משימוש באתר.

אופן הקנייה

 1. רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 (לעיל ולהלן – “משתמש” או “לקוח”). באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים ומוצגים בתמונות להמחשה. התמונות נועדו להמחשה בלבד. בסמוך לכל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר רשאי להוסיף לסל הקניות כל מוצר המוצע לרכישה, וזאת לאחר שהתרשם מהמוצר וממחירו. בסיום ההזמנה על המשתמש לעבור לקופה, לצורך אישור הרכישה, ולאשר את הרכישה.

אמצעי התשלום

 1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המונפק בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, מסטרקרד, קלאב ישראל בע”מ ולאומי קארד ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות סליקת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
 1. מספר הכרטיס ופרטיו יוזנו עם ביצוע ההזמנה באתר על פי תנאי קנייה בטוחה. הלקוח מסכים כי במקרה של החלפת כרטיס אשראי שפג תוקפו בכרטיס אשראי הנושא אותו מספר, תהיה החברה רשאית להמשיך ולחייב את הכרטיס החילופי.
 1. בכל מקרה או תקלה בהזנת הנתונים, רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני ולמסור פרטים בטלפון.

משלוחים ומוצרים

 1. במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרש הגולש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הרוכש ו/או המשתמש, טלפון ו/או כתובת מייל.
 1. מובהר כי רוכשים שלא ימסרו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או זכות בקשר לחברה, לפריט, ולרכישתו.
 1. החברה אינה אחראית לתקלות ככל שיהיו בשירותי הדואר. החברה רשאית להתנות את קבלת הפריט בהזדהות באמצעות תעודת זהות, להנחת דעתה של החברה. החברה אינה אחראית לאיכות הפריט/ים או לתנאים בהם יסופקו הפריט/ים. הפריט/ים הינם באחריותם הבלעדית של היצרנים ו/או המשווקים הרלבנטיים.
 1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיימים דמי משלוח. משלוח המוצרים מתבצע באמצעות שרות דואר שליחים או שרותי הדואר של דואר ישראל.

מחירים ותשלומים

 1. כל המחירים באתר כוללים מע”מ. החיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי על פי הזנת המשתמש בין אם באתר או בטלפון. סך החיוב לאחר לחיצה על “אישור הזמנה” הינו סך עלות כפי שהופיעו באתר ברגע ההזמנה באתר לפני הלחיצה על אישור. החברה רשאית לשנות מחירי דמי השירות ו/או המוצרים. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת התהליך.

מדיניות החזרים / ביטול עסקה

 1. במקרה שהתגלה פגם במוצר (שאינו פריט וירטואלי) שנרכש באתר, ו/או אי-התאמה בין המוצר לתיאורו, או הפרת ההסכם מצד החברה (להלן וביחד – “פגם”), ניתן להודיע לחברה בכתב (לכתובת: להוסיף כאן כתובת למשלוח דואר לפרטים: להוסיף מספר טלפון ליצירת קשר ) בתוך 14 ימים, על הפגם במוצר ועל ביטול הרכישה, ולתאם את השבת המוצר הפגום לחברה. במקרה של פגם במוצר כאמור, החברה תשיב את התשלומים ששולמו (ככל ששולמו) עבור המוצר, ולא תחייב את הרוכש בגין המוצר.
 1. במקרה שהמוצר (שאינו פריט וירטואלי) תקין, ולא נפל בו פגם כמפורט לעיל, ניתן להודיע לחברה בכתב (לכתובת: להוסיף כאן כתובת למשלוח דואר לפרטים: להוסיף מספר טלפון ליצירת קשר)בתוך 14 ימים, על ביטול הרכישה. הרוכש יחויב בתשלום דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר (ולכל היותר 100 ₪), וכן בנוסף, ישיב את הפריט לכתובת: להוסיף כאן כתובת למשלוח דואר (ככל שקיבל את הפריט).
 1. הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “החוק”).
 1. למען הסר ספק, בכל הנוגע למוצרים וירטואליים על פי החוק אין חובה לאפשר ביטול והחזרת כספים ועל כן לא תתאפשר ביטול עסקה על המוצרים וירטואליים.
 1. זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר.
 1. הדין ומקום השיפוט תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

 

Shopping cart
Facebook Instagram WhatsApp WhatsApp
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

No account yet?